VIỆT NAM QUÊ HưƠNG TÔI

Lấy Code

Ngắm thời gian trôi

LỜI CHỦ NHÀ MUỐN NÓI

Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Nhac_Beat_bai_hat_Co_giao_em_la_hoa_Epan.mp3 DSC00330.jpg DSC01287.jpg DSC01096.jpg DSC01346.jpg Xia_ca_me_1.mp3 Vuon_cay_cua_ba.mp3 Hong_dam_dau.mp3 Truong_cua_chung_chau_la_truong_mam_non.mp3 Me_va_co.mp3 Em_di_choi_thuyen2.mp3 Nam_ngon_tay_xinh.mp3 Tia_Ma_em.mp3 Ngay_dau_tien_di_hoc1.mp3 Sap_den_tet_roi.mp3 Tap_dem.mp3 Me_yeu_khong_nao.mp3 Doi_ken_ty_hon.mp3 Dong_lua_chin.jpg

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  KINH NGHIỆM SỐNG

  ""

  THƯ GIÃN VỚI ÂM NHẠC

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường MG Cư Mốt - Cư Mốt - EaHLeo - ĐakLak !
  Gốc > Bài viết > Văn bản pháp quy > Văn bản Phòng GD & ĐT >

  KÉ HOẠCH BDTX PGD EAHLEO

  UBND huyện EaHLeo                                    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Phòng GD&ĐT EaHLeo                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

                                                                            KẾ HOẠCH

                                                                Bồi dưỡng thường xuyên

                          Cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2013

   

  Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT, ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

  Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ban hành kèm theo thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT, ngày 17/8/2011; thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT, ngày 08/8/2011; thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ hướng dẫn số 1292/SGDĐT-TCCB, ngày 23/10/2012 về hướng dẫn thực hiện thông tư 26/2012/TT-BGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk;

  Căn cứ kế hoạch số 23/SGD&ĐT- GDMN, ngày 21 tháng 3 năm 2013, công văn số 19/SGDĐT-GDTH, ngày 08 tháng 3 năm 2013  của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng thường xuyên  cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học năm 2013;

  Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea H’Leo xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2012-2013 như sau:

  I. Mục đích

  1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật, nâng cao nhận thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong thời kỳ mới; phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh và yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

  2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Sở Giáo dục Đào tạo.

  II. Nguyên tắc

  1. Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát các Chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  2. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này; không gây quá tải đối với giáo viên và các nhà trường trong công tác bồi dưỡng.

  3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên; phát huy vai trò trường giúp trường trong công tác bồi dưỡng.

  4. Các điều kiện phục vụ phải chuẩn bị đầy đủ trước khi tổ chức bồi dưỡng.

  5. Các nội dung bồi dưỡng phải được đánh giá, kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại giáo viên và đánh giá nhà trường cuối năm học.

            III. Đối tượng BDTX : 

            Cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong huyện có số người tham dự cụ thể như sau:

            Mầm Non: Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên : 247.

            Trong đó :   Cán bộ quản lý : 28 ( Trong đó : 02 tư thục )

                               Giáo viên : 219 ( Trong đó : 20 tư thục)                       

            Tiểu học: Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên : 808.

            Trong đó :   Cán bộ quản lý : 76

                               Giáo viên : 732

            Trung học cơ sở: Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên : 500.

            Trong đó :   Cán bộ quản lý : 38

                               Giáo viên : 462

            IV. Nội dung, thời lượng BDTX

            1. Giáo dục Mầm Non:

  1.1. Khối kiến thức bắt buộc

            a) Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết) Bộ GD&ĐT hướng dẫn sau.

            b) Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết

              Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ cốt cán cấp huyện (TX, TP) vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8/2013. Trên cơ sở các nội dung  bồi dưỡng của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức  bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ  quản lý và  giáo viên cốt cán của các trường mầm non, mẫu giáo vào tháng 8/2013. Sau đó các trường lập kế hoạch bồi dưỡng lại cho CBQL – giáo viên đơn vị mình. Báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo kế hoạch bồi dưỡng tại đơn vị. Nội dung bồi dưỡng 2 : Gồm có 2 mô đun với tổng số 30 tiết.

            - Bồi dưỡng nâng cao chất lượng quản lý trường mầm non  cho đội ngũ cán bộ quản lý: 12 tiết

            - Bồi dưỡng nâng cao chất lượng quản lý nhóm, lớp cho đội ngũ giáo viên mầm non: 18 tiết

            1.2. Khối kiến thức tự chọn (Nội dung Bồi dưỡng 3): 60 tiết/giáo viên.

            -Căn cứ Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm 2013 của các trường Mầm non, mẫu giáo trên địa bàn huyện;

  - Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương;

  -  Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp khối kiến thức tự chọn ( Nội dung bồi dưỡng 3) và số người tham dự BDTX của các trường Mầm non (có bảng tổng hợp kèm theo).

  2. Giáo dục Tiểu học:

  2.1. Khối kiến thức bắt buộc

            a) Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết) Bộ GD&ĐT hướng dẫn sau.

            b) Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Sở tập huấn các Mô đun quy định vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Sau khi được tập huấn tại Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ cốt cán cấp huyện (TX, TP) vào giữa tháng 8 và đầu tháng 9/2013. Trên cơ sở đó, các trường tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên ở đơn vị mình vào đầu tháng 9/2013 đến giữa tháng 10/2013 và giáo viên lên kế hoạch tự bồi dưỡng.

  Các Mô đun sẽ bồi dưỡng do Sở tập huấn : 

            - Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học: 8 tiết

            - Phương pháp tích hợp nội dung Giáo dục bảo vệ môi trường; Tích hợp giáo dục về tài nguyên và môi trường Biển, Hải đảo vào các môn học: 12 tiết

            - Phương pháp dạy học “ Bàn tay nặn bột”: 10 tiết

            2.2. Khối kiến thức tự chọn (Nội dung Bồi dưỡng 3): 60 tiết/giáo viên.

            -Căn cứ nhu cầu của cá nhân, giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong Chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo các thông tư trên. Tuy nhiên, Hiệu trưởng nhà trường cần định hướng để giáo viên tập trung lựa chọn các mô đun phù hợp với đặc điểm của nhà trường trong 45 mô đun đã giới thiệu.

  - Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có những nội dung BDTX mới bổ sung, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ lựa chọn những nội dung quan trọng, phù hợp để tổ chức BDTX giáo viên theo hình thức tập trung.

  3. Giáo dục Trung học cơ sở:

  3.1. Khối kiến thức bắt buộc

            a. Nội dung bồi dưỡng 1:

  - Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học.

  - Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên.

  - Nội dung: Do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và hướng dẫn sau.

            b. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định, tập trung vào tháng 7 và tháng 8/2013. Sau khi được tập huấn tại Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức bồi dưỡng lại cho CBQL và giáo viên với hình thức và thời gian phù hợp.

  Các nội dung bồi dưỡng cụ thể như sau: 

            - Tiếp tục bồi dưỡng cho giáo viên về nội dung, phương pháp dạy học, đánh giá kiểm tra kết quả học tập của học sinh theo Chuẩn kiến thức kỹ năng trong chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006;

  - Tiếp tục bồi dưỡng cho giáo viên, CBQLGD các nội dung và cách đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TTBGDĐT ngày 22/10/2009, công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn; Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009, theo kế hoạch số 142/KHBGDĐT ngày 02/04/2010 và Công văn số 1962 ngày 14/04/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - Vận dụng các phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh, phù hợp với môn học và với đặc thù cấp học, vùng miền;

  - Bồi dưỡng và nhân rộng đến giáo viên, CBQL nội dung phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;

  - Bồi dưỡng ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học;

  - Bồi dưỡng về năng lực sử dụng ngoại ngữ, nghiệp vụ sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học theo Đề án Ngoại ngữ 2020.

            - Bồi dưỡng kỹ năng công tác y tế trường học 2013-2014; công tác phòng chống bệnh theo mùa; bồi dưỡng công tác tư vấn tâm lý học đường; công tác đảm bảo an ninh, phòng chống bạo lực học đường ; công tác giáo viên chủ nhiệm; tuyên truyền, phòng chống HIV, mại dâm, mua bán người.

            3.2. Khối kiến thức tự chọn (Nội dung Bồi dưỡng 3):60 tiết/giáo viên.

  Đây là khối kiến thức tự chọn gồm các nội dung bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên quy định.

  Căn cứ nhu cầu của cá nhân, giáo viên tự lựa chọn các nội dung bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong Chương trình BDTX giáo viên THCS ban hành kèm theo Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011; đảm bảo khối lượng kiến thức tự chọn đạt 60 tiết/năm.

  V. Hình thức BDTX

  1. Tự học:  giáo viên tự học tự nghiên cứu kết hợp với  sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ tại nhà trường hoặc cụm trường.

  2. Học tập trung : thông qua các lớp tập huấn để hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

  3.  Học tập từ xa : qua mạng Internet.

  VI. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX

  1. Phương thức đánh giá kết quả BDTX

  a) Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

  - Đối với BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các buổi sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ tại trường hoặc cụm trường thì giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh thông qua các báo cáo chuyên đề. Hiệu trưởng cùng với phó hiệu trưởng nhà trường tổ chức đánh giá.

  - Việc đánh giá giáo viên bằng hình thức tự học do Hiệu trưởng nhà trường và tổ trưởng tổ chuyên môn đánh giá. 

  b) Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.

  Cho điểm theo thang điểm 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2. Riêng nội dung bồi dưỡng 3 là điểm trung bình cộng  của các mô đun ( TBC điểm thành phần).

  Ví dụ: Nội dung 3 : Mô đun 1: 6 điểm , mô đun 2 : 7 điểm, môn đun 3: 6 điểm, mô đun 4 : 8 điểm.

  Điểm trung bình nội dung 3 là:  (6 + 7 + 6 + 8) : 4  = 6,8                                                                      

  c) Điểm trung bình kết quả BDTX

  Điểm trung bình BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

  ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) : 3.

  Ví dụ : Giáo viên A có điểm :

  -         Nội dung 1 : 7 điểm;

  -         Nội dung 2 : 8 điểm;

  -         Nội dung 3 : 6,8 điểm.

  Điểm trung bình kết quả BDTX của giáo viên A là : ( 7 + 8 + 6,8): 3 = 7,3 ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định.

  2. Xếp loại kết quả BDTX

  a) Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

  - Loại TB: nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

  - Loại Khá:  ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

  - Loại Giỏi: nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

  b) Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

  c) Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

  3. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

  a) Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên nộp về phòng giáo dục và đào tạo.

  b) Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện (TX, TP) cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên đã hoàn thành (không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).

  VII. Tổ chức thực hiện

  1. Trách nhiệm của giáo viên

  - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân tháng 3/2013.

  - Báo cáo tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

  2. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

  - Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Nộp Kế hoạch bồi dưỡng về phòng GD&ĐT trong tháng 4/2013.

  - Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Nộp kết quả về PGD&ĐT vào tháng 4/2014.

  - Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX.

  - Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.

  3. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo

  - Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của Phòng GD&ĐT, nộp Kế hoạch BDTX về Sở GD&ĐT và các Phòng chuyên môn (GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX) trước ngày 30/5/2013.

  - Phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của các đơn vị; quản lí, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các nhà trường; cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX.

  - Đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định.

  - Báo cáo công tác BDTX giáo viên về Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.

  Trên đây là Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm 2013, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các trường tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

        

   

  Nơi nhận:

  -  Sở GD&ĐT  (để báo cáo);

  - Lãnh đạo  phòng GD&ĐT ;      

  - Các trường trực thuộc ( để thực hiện);

  - Lưu: VT, TC.

                           TRƯỞNG PHÒNG

   

   

   

   

                                  Nguyễn Khắc Vũ

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Thị Vân Anh @ 21:08 03/09/2013
  Số lượt xem: 267
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  DANH NGÔN VỀ NGƯỜI THẦY

  BÁO MỚI

  THƯ GIÃN