VIỆT NAM QUÊ HưƠNG TÔI

Lấy Code

Ngắm thời gian trôi

LỜI CHỦ NHÀ MUỐN NÓI

Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Nhac_Beat_bai_hat_Co_giao_em_la_hoa_Epan.mp3 DSC00330.jpg DSC01287.jpg DSC01096.jpg DSC01346.jpg Xia_ca_me_1.mp3 Vuon_cay_cua_ba.mp3 Hong_dam_dau.mp3 Truong_cua_chung_chau_la_truong_mam_non.mp3 Me_va_co.mp3 Em_di_choi_thuyen2.mp3 Nam_ngon_tay_xinh.mp3 Tia_Ma_em.mp3 Ngay_dau_tien_di_hoc1.mp3 Sap_den_tet_roi.mp3 Tap_dem.mp3 Me_yeu_khong_nao.mp3 Doi_ken_ty_hon.mp3 Dong_lua_chin.jpg

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  KINH NGHIỆM SỐNG

  ""

  THƯ GIÃN VỚI ÂM NHẠC

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường MG Cư Mốt - Cư Mốt - EaHLeo - ĐakLak !
  Gốc > Bài viết > Văn bản pháp quy > Văn bản nhà trường >

  KẾ HOẠCH BDTX TRưỜNG MG CƯ MỐT NH: 2012-2013

  PHÒNG GD & ĐT EAHLEO

   TRƯỜNG MG CƯ MỐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                      

    Số: 01KH/BDTX                             Cư Mốt, ngày  25  tháng 04  năm 2013                                          

   

                                                  KẾ HOẠCHBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

                                                                 NĂM HỌC: 2013-2014

   

  Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) theo Thông tư số 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông;

  Thực hiện hướng dẫn số 1292/SGDĐT-TCCB về việc bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo, trường THPT.

  Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị trường mẫu giáo Cư Mốt. Nay trường mẫu giáo Cư Mốt xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2012-2013 như sau:

  I. Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên:

  Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

   Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

  II. Đối tượng bồi dưỡng:

   Tất cả giáo viên đang giảng dạy tại trường.

  III. Nội dung:

  1/ Khối kiến thức bắt buộc:

  a/ Nội dung bồi dưỡng 1: Là các nội dung bồi dưỡng do bộ giáo dục và đào tạo quy định về đường lối chính sách phát triển giáo dục mầm non, các hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục mầm non. Nội dung này gồm 30 tiết.

  b/ Nội dung bồi dưỡng 2: Là các nội dung bồi dưỡng do sở giáo dục và đào tạo quy định về phát triển giáo dục mầm non của địa phương, thực hiện chương trình GDMN, kiến thức GD địa phương. Nội dung này gồm 30 tiết

  2/ Khối kiến thức tự chọn hay còn gọi là nội dung bồi dưỡng 3 bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của GVMN:

  Căn cứ nhu cầu của cá nhân giáo viên trong nhà trường, và khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT – BGDDT. Bộ phận chuyên môn nhà trường tổng hợp lựa chọn các mô đun bồi dưỡng như sau:

   

   

  Yêu cầu cần bồi dưỡng

   

  Mã mô đun

   

   

  Tên và nội dung mô đun

   

   

       Mục tiêu bồi dưỡng

  Phân phối thời gian

  Tự học

  Tập trung

  Lý thuyết

  Thực hành

   

   

  Tăng cường năng lực quản lí lớp/ trường của giáo viên

   

   

   

  MN 37

  Quản lí nhóm/ lớp học mầm non

  1. Khái quát chung về quản lí lớp học

  2. Mục tiêu quản lí lớp học

  3. Nguyên tắc quản lí lớp học

  4. Nội dung quản lí lớp học

  5. Phương pháp quản lí nhóm/ lớp học mầm non

  Mô đun cung cấp kiến thức, kĩ năng quản lí nhóm/ lớp trong trường mầm non, nội dung chủ yếu: Khái quát chung, mục tiêu, nguyên tắc nội dung, phương pháp quản lí nhóm/ lớp học trong trường MN. Trang bị cho GVMN kĩ năng quản lí nhóm/ lớp học trong trường MN

   

   

   

   

   

   

    10

   

   

   

   

   

   

      5

   

   

   

   

   

   

      0

  Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng của giáo dục

   

   

   

   

  MN 6

  Chăm sóc trẻ mầm non

  1.Tổ chức cho trẻ ăn, ngủ, vệ sinh

  2.Chăm sóc khi trẻ bị ốm

  3.Xử lí một số tai nạn thường gặp

  4.Thực hành xưr lí một số tai nạn thường gặp

  Cung cấp kiến thức, kĩ năng chăm sóc trẻ MN: Tổ chức cho trẻ ăn, ngủ, vệ sinh, chăm sóc khi trẻ ốm mệt và thực hành xử lí một số tai nạn thường gặp. Biết cách chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trường mầm non

   

   

   

   

      9

   

   

   

   

      6

   

   

   

   

      0

   

   

   

   

  Tăng cường năng lực quản lí lớp/ trường của giáo viên

   

   

   

   

   

   

   

  MN 40

  Phối hợp với gia đình để GD trẻ MN

  1.Mục đích phối hợp nhà trường với gia đình để GD trẻ  MN

  2.Nội dung phối hợp nhà trường với gia đình để GD trẻ  MN

  3.Phương pháp phối hợp nhà trường với gia đình để GD trẻ  MN

  4.Hình thức phối hợp nhà trường với gia đình để GD trẻ  MN

   

  Cung cấp kiến thức, kĩ năng phối hợp nhà trường với gia đình để GD trẻ  MN, mục đích, nội dung, phương pháp, hình thức phối hợp nhà trường với gia đình để GD trẻ  MN. Trang bị cho giáo viên Mn biết cách lập được kế hoạch và phối hợp với gia đình trong công tác GD trẻ MN

   

   

   

   

   

   

   

    9

   

   

   

   

   

   

      6

   

   

   

   

   

   

      0

   

   

   

  Tăng cường năng lực quản lí lớp/ trường của giáo viên

   

   

   

   

  MN 20

  Phương pháp dạy học tích cực

  1.Sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học

  2.Khái niệm về Phương pháp dạy học tích cực

  3.Phương pháp dạy học tích cực ở GDMN

   

  Mô đun cung cấp phương pháp dạy học tích cực, bao gồm: sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học, khái niệm về phương pháp dạy học tích cực và phương pháp dạy học tích cực ở GDMN. Giup GVMN biết cách ứng dụng được phương pháp dạy học tích cực trong các lĩnh vực phát triển của trẻ MN

   

   

   

   

   

   

   

     9

   

   

   

   

   

   

      6

   

   

   

   

   

   

       0

   

   

   

   

   

   

   

   

  Toàn bộ chương trình bồi dưỡng có 16 yêu cầu

  4 Mô đun

  Thời lượng 15 tiết / 1 mô đun

  4 môđun * 15t = 60t

   

   

  IV. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên:

  1. Bồi dưỡng tập trung qua các lớp tập trung của PGD và nhà trường.

  2. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.

  3. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn, tổ chuyên môn.

  4. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp trao đổi, thảo luận, thực hành, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.

  V. Thời gian thực hiện:

   

  THỜI GIAN TÍNH  THEO NĂM HỌC

       

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  THỜI GIAN HOÀN THÀNH

   

  GHI CHÚ

  Tháng 5

  Thực hiện bồi dưỡng mô đun 37

  Tháng 6

   

   

  Tháng 6

  Thực hiện bồi dưỡng mô đun 37

   

  Tháng 7

    Thực hiện bồi dưỡng mô đun 6

  Tháng 8

   

   

  Tháng 8

     Thực hiện bồi dưỡng mô đun 6

   

  Tháng 9

  Thực hiện bồi dưỡng mô đun 40

  Tháng 10

   

   

  Tháng 10

  Thực hiện bồi dưỡng mô đun 40

   

  Tháng 11

  Thực hiện bồi dưỡng mô đun 20

  Tháng 12

   

   

  Tháng 12

  Thực hiện bồi dưỡng mô đun 20

   

  Tháng 1

  Thực hiện  nội dung bồi dưỡng 1

  Tháng  2

   

   

  Tháng 2

  Thực hiện  nội dung bồi dưỡng 1

   

  Tháng 3

  Thực hiện nội dung bồi dưỡng 2

  Tháng  4

   

   

  Tháng 4

  Thực hiện nội dung bồi dưỡng 2

   

   

                                                                                                   

                                                                                           Người lập

                                                                                                                   P/Hiệu trưởng                                                                                     Nguyễn Thị Vân Anh

   

   

   

   

   

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Thị Vân Anh @ 21:21 03/09/2013
  Số lượt xem: 306
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  DANH NGÔN VỀ NGƯỜI THẦY

  BÁO MỚI

  THƯ GIÃN